Etap 3 - Zamknięcie programu

  • W momencie zapadalności danej serii Inwestorzy przedstawiają do wykupu wcześniej nabyte papiery wartościowe.
  • SPV dokonuje wykupu ze środków uzyskiwanych od Dłużników tytułem wypełniania zobowiązań pieniężnych wynikających z kontraktu realizowanego przez aranżera (pierwotnego wierzyciela).
  • Zakończenie programu sekurytyzacji następuje gdy SPV wykupi wszystkie wyemitowane serie papierów wartościowych i dokona ostatecznych rozliczeń z aranżerem.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie