Spółkę celową biorącą udział w transakcjach sekurytyzacyjnych należy utożsamiać z narzędziem, poprzez które:

  • Aranżer może pozyskać środki po koszcie niższym niż gdyby sam chciał emitować papiery lub zaciągnąć kredyt bankowy
  • Inwestor może ograniczyć swe ryzyko

SPV prowadzi obsługę procesu sekurytyzacji należności. Nabywa wierzytelności, emituje i (za pośrednictwem Agenta Emisji) plasuje na rynku papiery wartościowe zabezpieczone tymi aktywami, realizuje przepływy środków pomiędzy rynkiem inwestorów a aranżerem oraz w dalszej kolejności pomiędzy Dłużnikami wypełniającymi swe zobowiązania pieniężne a Inwestorami przedstawiającymi papiery do wykupu. Inne działania konieczne z uwagi na właściwy przebieg sekurytyzacji (analiza ekonomiczna Dłużników, obsługa emisyjna, techniczna, organizacyjno-prawna) wykonują zatrudniane osoby prawne.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie