Etap 1 - Zainicjowanie programu

  • Aranżer zbywa Spółce celowej (SPV) wyodrębnione należnosci. Celem przeniesienia wierzytelności na SPV jest ograniczenie ryzyka upadłości pierwotnego wierzyciela (bankruptcy remote company).
  • SPV emituje papiery wartościowe. Środki zdobyte poprzez emisję posłużą SPV do zapłaty za zakupione należności.
  • Inwestorzy nabywając wyemitowane papiery wartościowe przekazują środki pieniężne. SPV ze środków z realizowanych przez Dłużników płatności wykupi papiery wartościowe od Inwestorów, którzy otrzymają zaangażowany kapitał wraz z należnymi odsetkami.
  • SPV płaci Aranżerowi po uplasowaniu emisji. SPV pobiera prowizję za wykonaną usługę.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie