Sekurytyzacja jest pozabilansową metodą pozyskiwania kapitału na cele inwestycyjne i obrotowe polegającą na przekształceniu wyodrębnionych aktywów w papiery wartościowe, które mogą stać się przedmiotem obrotu.

Papiery wartościowe emitowane w procesie sekurytyzacji definiowane są przez amerykańską komisję giełd jako te, ”…których pierwotnym źródłem finansowania są środki finansowe pochodzące z wydzielonych grup wierzytelności lub innych aktywów finansowych, zarówno stałych jak i revolvingowych. Są one, zgodnie z warunkami emisji, zamieniane w określonym czasie na gotówkę lub aktywa stanowiące zgodnie z emisją zabezpieczenie terminowości obsługi i dystrybucji środków finansowych dla posiadaczy papierów wartościowych.”

Proces sekurytyzacji pozwala zwiększać efektywność zarządzanie finansami w firmie poprzez optymalizację wykorzystania kapitału, przyspieszenie przepływów pieniężnych i zwiększenie przychodów, a także poprzez zdywersyfikowanie źródeł finansowania, ograniczenie ryzyka kredytowego oraz ograniczenie kosztu pozyskiwanego kapitału.

Warunkiem aranżowania programu jest posiadanie przez określony podmiot odpowiedniego wolumenu aktywów, które można poddać sekurytyzacji lub też posiadanie przez ten podmiot możliwości generowania tych aktywów w przyszłości.

Cechą charakterystyczną wskazującą na sekurytyzację jako efektywne źródło kapitału jest to, że zdarzenia związane z programem izolowane są od aranżera poprzez sprzedaż aktywów spółce celowej (SPV Special Purpose Vechicle), która organizuje emisję papierów wartościowych. W ten sposób zmniejsza się zależność ryzyka papierów wartościowych od kondycji finansowej aranżera.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie