Sekurytyzacji można poddać wszelkie aktywa w postaci należności pod warunkiem ich standaryzacji. W szczególności aktywami tymi mogą być wierzytelności wynikające z umów (pożyczki, kredytu, leasingu), należności handlowe przedsiębiorstw (wymagalne, przeterminowane), należności eksportowe, a także należności przyszłe. O jakości papierów wartościowych, które są zabezpieczone określonymi aktywami decyduje jakość tych aktywów. Oznacza to, że proces standaryzacji powinien prowadzić do wyodrębnienia możliwie najbardziej jednorodnego portfela aktywów cechującego się przewidywalnymi strumieniami przepływów pieniężnych.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie