Zrealizowane projekty:

Sekurytyzacja należności Pekao Leasing Sp. z o. o.

Przedmiotem tej sekurytyzacji były należności Pekao Leasing Sp. z o. o. z tytułu zawartych umów leasingu. W transakcji tej emitentem zabezpieczonych krótkoterminowych papierów dłużnych (bonów komercyjnych) jest spółka specjalnego przeznaczenia Pekao Leasing Sekurytyzacja Sp. z o. o. (SPV). Należnościami, które zabezpieczały emisję papierów dłużnych, emitowanych przez SPV były prawa do rat leasingowych, które przysługiwały pierwotnie Pekao Leasing Sp. z o. o. (Aranżerowi) z tytułu zawartych umów leasingu operacyjnego sprzętu komputerowego. Prawa do rat leasingowych zostały następnie sprzedane przez Aranżera spółce specjalnego przeznaczenia, która zapłaciła za nie środkami pochodzącymi z wyemitowanych papierów dłużnych. Cechą charakterystyczną tej transakcji było częściowe dopasowanie terminów wykupu emitowanych przez SPV papierów dłużnych do terminów płatności rat leasingowych. Dzięki takiemu

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie