Wydawnictwo Papierów Wartościowych sekurytyzacją aktywów zajmowało się od IV kwartału 1998 roku. Wówczas rozpoczęto przygotowania dla zaaranżowania transakcji sekurytyzacji należności spółek węglowych z tytułu dostaw węgla dla elektroenergetyki, których zwieńczeniem była emisja oparta na sekurytyzowanych aktywach uplasowana 15 stycznia 1999 roku, kolejne w odstępach kwartalnych oparte były na Wekslu Inwestycyjnym Programu Sekurytyzacji (WIPS). Program ten objął aktywa o łącznej wartości ponad 80 milionów złotych. Wyniki i wypracowane procedury przesądzają o pozytywnym efekcie takiego rozwiązania, pomimo, że podjęte projekty zostały ukierunkowane na elementy wprowadzające nowe rozwiązania na polskim rynku finansowym.

Osiągnięte wyniki w pełni potwierdziły przyjęte założenia. W czasie rocznej obsługi (od 15 stycznia 1999 roku do 20 grudnia 1999 roku) należności z trzech kolejnych kwartałów, nie wystąpiły żadne z okoliczności zmieniające przyjęte kwalifikacje ryzyka. Każda kolejna transza wyemitowanych w tym celu papierów wartościowych (WIPS – Weksel Inwestycyjny Programu Sekurytyzacji) była wykupiona w planowanym terminie. W sumie cztery emisje złożyły się na program pilotażowy, z którego doświadczenia opracowane w Raporcie końcowym stanowiły wiedzę udostępnioną jesienią 2000 roku na stronie www.sekurytyzacja.pl

Obecna strona www.sekurytyzacja.info prezentuje zgromadzoną przez nas wiedzę "sekurytyzacyjną".

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie