finansowych. Nie kwestionując słuszności rozwiązań legislacyjnych obejmujących funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych, podjęte zostały energiczne działania skutkujące uwzględnieniem spółek kapitałowych będących podmiotami emisyjnymi w strukturze produktu sekurytyzacyjnego. Wskazując, iż tworzenie norm prawnych dla tak wszechstronnego narzędzia nie powinno pomijać empirycznych doświadczeń na rodzimym rynku opracowana została ekspertyza dla potrzeb legislacyjnych, której wnioski zostały uwzględnione w sejmowych i senackich pracach nad tą ustawą.

Rozpoznanie rynku, zarówno po stronie beneficjentów finansowania pozakredytowego, jak i inwestorów w wyemitowane sekurytyzacyjne papiery dłużne, pozwala na przygotowanie i wdrożenie pierwszych transakcji sekurytyzacyjnych obejmujących portfele należności podmiotów gospodarczych i instytucji samorządowych stosunkowo krótkim okresie, ponieważ już obecnie istnieją warunki do podjęcia działań pozwalających znaleźć zastosowania dla technik sekurytyzacyjnych, które dotąd są produktem o nieuświadomionym popycie.

Poprzez prace nad wdrożeniem technik sekurytyzacyjnych, zebrane zostały doświadczenia, zarówno w oparciu o zrealizowane z powodzeniem empiryczne projekty, jak też i w trakcie prac systematyzujących nabyte w programie pilotażowym doświadczenie. Efektem blisko pięcioletniej pracy jest wypracowanie modelu zastosowań technik sekurytyzacyjnych w formach finansowania pozakredytowego adresowanego do podmiotów gospodarczych, instytucji

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie