Rynek transakcji sekurytyzacyjnych

Rynek amerykański jest wiodący pod względem ilości przeprowadzonych sekurytyzacji. Wiąże się to bezpośrednio z rozwiniętym rynkiem papierów dłużnych emitowanych przez agencje rządowe i zabezpieczonych wierzytelnościami hipotecznymi. Warto zwrócić także uwagę na to, że na amerykańskim rynku tego typu transakcji, na konie każdego kwartału instytucje finansowe chcą poprawić strukturę swoich bilansów, stąd też duża liczba emisji papierów dłużnych następuje pod koniec marca, czerwca, września i grudnia. W USA wszystkie banki dokonują sekurytyzacji co świadczy o popularności i skuteczności tej metody pozyskiwania kapitału.

Obecnie Europa jest drugim po USA rynkiem, cechującym się dynamicznym rozwojem wolumenu przeprowadzanych transakcji sekurytyzacyjnych. Szczególnie mocno rozwijał się on w latach 80-tych, pierwsze transakcje europejskie dokonały banki brytyjskie, tj. Barclays oraz bank należący do grupy Lloyds. Przedmiotem tych transakcji były kredyty hipoteczne. Przesłanką rozwoju tego typu transakcji w Wielkiej Brytanii była presja na kapitał regulacyjny jaką odczuwały banki brytyjskie na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie