Już teraz obserwuje się zainteresowanie ze strony inwestorów amerykańskich papierami de nominowanymi w euro. Będzie to z całą pewnością główny rywal dla dolara na światowych rynkach walutowych. Euro zwiększyło płynność na rynku, a papiery te nominowane w euro mogą teraz być częściej nabywane przez inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne. Wprowadzenie tej waluty poszerzyło rynek, zwiększyło liczbę inwestorów, którzy mogą zajmować pozycje na rynkach papierów wartościowych zabezpieczonych na aktywach.

Polskie podmioty gospodarcze i instytucje finansowe dopiero zapoznają się z tym nowym instrumentem finansowym. W Polsce przeprowadzono zaledwie kilka transakcji sekurytyzacyjnych, wszystkie polegały na emisji papierów dłużnych opartych na prawie wekslowym, ponieważ na emisję obligacji nie pozwalała ówczesna ustawa o obligacjach wykluczająca ich emisję bez zabezpieczenia przez spółki specjalnego przeznaczenia.

Obecnie po nowelizacji ustawy o obligacjach taka możliwość już istnieje i należy spodziewać się, że spółki specjalnego przeznaczenia zaczną emitować właśnie tego typu papiery dłużne, ponieważ rozszeżają one krąg potencjalnych inwestorów np. firmy ubezpieczeniowe nie mogły nabywać papierów dłużnych opartych na prawie wekslowym.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie