Niska marża dochodowa jaką uzyskiwały banki, zwłaszcza przy kredytach udzielanych przedsiębiorcom, była kolejną przyczyną intensywnego rozwoju sekurytyzacji. Banki podejmują się tego typu transakcji ponieważ chcą się uwolnić z obowiązków dotyczących współczynnika wypłacalności i zmniejszyć koszt funduszy obowiązków dotyczących współczynnika wypłacalności i zmniejszyć koszt funduszy finansujących działalność. Na rynku europejskim jak i amerykańskim przedmiotem transakcji sekurytyzacyjnych mogą być aktywa spełniające następującą zasadę - muszą generować stabilny, wiarygodny i statystycznie udowodniony cash flow.

Jak do tej pory w Europie najczęściej sekurytyzowano wierzytelności z kredytów hipotecznych, tj. kredytów zaciąganych na finansowanie zakupu mieszkań lub lokali użytkowych oraz wierzytelności z kart kredytowych, jednak zakres potencjalnych aktywów jest praktycznie nieograniczony.

Ważnym impulsem pobudzającym rynek sekurytyzacji było wprowadzenie wspólnej waluty Euro, która silnie pobudziła tego typu transakcje. Stąd też dla banków i potencjalnych inwestorów ważne jest przede wszystkim to, że pewne ryzyka np. ryzyko kursowe czy stóp procentowych, związane z tymi transakcjami zanikną. W związku z czym zredukowane zostały koszty transakcji. Wielu specjalistów w zakresie sekurytyzacji twierdzi, że wzrośnie także wielkość emisji plasowanych w USA, dzięki wyjątkowi zawartemu w amerykańskiej Regulacji 144A dotyczącej rynku kapitałowego.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie