Zrealizowane projekty:

Sekurytyzacja należności podmiotów gospodarczych.

Opracowanie modelu sekurytyzacji należności podmiotów gospodarczych, umożliwia jednorazowe pozyskanie środków finansowych w odpowiedniej wysokości, po relatywnie niskich kosztach pieniądza i niskim koszcie procedur. Technikę tę wykorzystuje się zwykle tam, gdzie ograniczone jest pozyskiwanie środków z rynku kredytowego lub jest to zbyt kosztowne. Sekurytyzacji, czyli procesowi zamiany aktywów na instrumenty dłużne, które mogą stać się przedmiotem obrotu, mogą podlegać wierzytelności z kredytu, opłaty z leasingu długoterminowego, płatności handlowe, należności za wykonanie robót itp.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie