1. Aspekt prawny

Przepisy prawa polskiego bezpośrednio nie odnoszą się do sekurytyzacji. Konsekwencją tego jest konstruowanie regulacji umownych głównie w oparciu o przepisy ogólne dotyczące zobowiązań oraz papierów wartościowych. Regulacja umowna kształtująca stosunki pomiędzy uczestnikami procesu sekurytyzacji, a w szczególności pomiędzy aranżerem, SPV oraz bankiem - Agentem płatniczym poszczególnych emisji papierów wartościowych, powinna zapewniać w każdym stadium programu pełną kontrolę nad jego realizacją przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa transakcji.

W celu ustanowienia szczegółowych relacji pomiędzy uczestnikami sekurytyzacji może dojść do zawarcia szeregu umów dwustronnych, a w szczególności rachunku bankowego, umowy kredytu pomostowego lub o subemisję usługową czy inwestycyjną.

Podczas realizacji programu sekurytyzacji następuje emisja papierów wartościowych. Papiery wartościowe emitowane w dotychczas przeprowadzonych sekurytyzacjach oparto na konstrukcji weksla. Od 27 sierpnia 2000 roku, w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o obligacjach liberalizującą emisję tego rodzaju papierów wartościowych, można wykorzystać w tym zakresie obligacje, jako instrumenty, które w obecnym kształcie lepiej odpowiadają potrzebom związanym z przeprowadzaniem sekurytyzacji.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie