2.3. Bilans aranżera po sekurytyzacji należności o wartości nominalnej 200 w przypadku ewidencji pozabilansowej.


Aktywa Kwota Pasywa Kwota
Środki trwałe300Kapitały własne400
Należności200Zobowiązania400
Środki pieniężne300  
Suma aktywów800Suma pasywów800

W przypadku ewidencji pozabilansowej nie dochodzi do zwiększenia sumy bilansowej, ponieważ należności zostaje przeniesiona do SPV. Dzięki temu wskaźniki finansowe nie ulegają pogorszeniu. Po uzyskaniu środków pieniężnych od SPV uzyskanych z emisji papierów wartościowych, aranżer dysponuje większym zasobem najbardziej płynnych aktywów, czyli gotówką, dzięki czemu może spłacić część swoich zobowiązań (np.100), co ilustruje tabela na kolejnej stronie.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie