2.2. Bilans aranżera po sekurytyzacji należności o wartości nominalnej 200 w przypadku ewidencji bilansowej.


Aktywa Kwota Pasywa Kwota
Środki trwałe300Kapitały własne400
Należności600- w tym zysk20
Środki pieniężne100Pożyczki200
  Zobowiązania400
Suma aktywów1000Suma pasywów1000

Ewidencja bilansowa, stosowana przy zwykłej emisji papierów wartościowych, powoduje pogorszenie struktury bilansu i wskaźników finansowych. Wskaźnik zadłużenia wzrasta do 60%, a ROA, na skutek zwiększenia sumy bilansowej, spada do 2%.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie