1. Kryteria stosowania ewidencji pozabilansowej.

Z punktu widzenia księgowości największe korzyści w procesie sekurytyzacji uzyskuje się, gdy transfer aktywów, stanowiących zabezpieczenie emisji, od aranżera do SPV ma charakter sprzedaży (true sale), a nie pożyczki. Tylko wtedy możliwe jest zastosowanie ewidencji pozabilansowej. W przeciwnym razie transfer aktywów można traktować jak zwykłą emisję obligacji.

2. Porównanie struktury bilansu aranżera przy zastosowaniu ewidencji bilansowej i pozabilansowej.

2.1. Bilans aranżera - stan wyjściowy.


Aktywa Kwota Pasywa Kwota
Środki trwałe300Kapitały własne400
Należności400- w tym zysk20
Środki pieniężne100Zobowiązania400
Suma aktywów800Suma pasywów800

Wskaźnik zadłużenia, liczony jako stosunek sumy zobowiązań do sumy aktywów, w analizowanym przykładzie wynosi 50%, natomiast rentowność aktywów, wyrażona wskaźnikiem ROA (zysk netto/suma aktywów) jest równa 2,5%.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie