Cash Flow - Rachunek SPV

Tytuł:WpływWypływSaldo
Wpływ z emisji 360 dniowych krótkoterminowych dyskontowych papierów dłużnych (np. obligacji)105,65 105,65
Przekazywanie środków z tytułu emisji papierów wartościowych z potrąceniem wynagrodzenia SPV 104,401,25
Wpływy z tytułu realizacji płatności przez dłużników (z tytułu wierzytelności cedowanych)120,00 121,25
Wykup emisji papierów wartościowych w terminie zapadalności 114,007,25
Zwrot aranżerowi (inicjatorowi) środków z rachunku nadzabezpieczenia 6,001,25
Suma:225,65224,401,25

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie