Przepływy pieniężne programu sekurytyzacji wiążą się z poszczególnymi etapami jego wdrażania:

Etap 1 - pozyskania środków

Środki pochodzące z emisji papierów wartościowych wpływają na rachunek spółki celowej (SPV), a następnie spółka celowa przelewa środki na rachunek aranżera. Na tym etapie aranżer osiąga swój cel - pozyskał środki pieniężne w wysokości swoich aktywów (wierzytelności) scedowanych na SPV pomniejszonych o wartość nadzabezpieczenia i prowizji dla SPV oraz uwzględniających koszt pozyskanego kapitału. Po tym etapie na rachunku SPV pozostaje wartość nadzabezpieczenia, która jest oprocentowana zgodnie z przyjętym przelicznikiem oraz wartość prowizji.

Etap 2 - wykup papierów wartościowych

W okresie trwania programu na rachunek SPV sukcesywnie wpływają należności dłużników (pierwotnie zobowiązanych). W dacie zapadalności papierów wartościowych SPV wykupuje emisję i po rozliczeniu emisji przelewa wartość nadzabezpieczenia wraz z oprocentowaniem na rachunek aranżera. Na tym program sekurytyzacji zostaje zakończony.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie