Rating jest oceną prawdopodobieństwa, że emitent papierów wartościowych będzie wywiązywał się ze swoich zobowiązań zgodnie z warunkami emisji. Ponieważ w procesie sekurytyzacji następuje rozdzielenie ryzyka związanego z działalnością aranżera od ryzyka dotyczącego samych papierów wartościowych - analiza przeprowadzana przez agencję ratingową w przypadku transakcji sekurytyzacji różni się od tej dokonywanej w przypadku emisji tradycyjnych papierów wartościowych. W tym wypadku jej uwaga skupia się przede wszystkim na następujących zagadnieniach:

  • jakość aktywów poddanych sekurytyzacji
  • przepływ środków w czasie trwania transakcji
  • aspekty prawne transakcji
  • konstrukcja transakcji.

Faktem jest, że rating jako syntetyczna ocena ryzyka kredytowego w dość istotnej mierze wpływa na koszt całego przedsięwzięcia. Stanowi bowiem podstawę wyceny papierów wartościowych - wg zależności - im wyższą notę ratingową posiadają dane papiery wartościowe, tym niższej stopy zwrotu żądają inwestorzy. Dlatego emitowane papiery wartościowe zabezpieczone aktywami mają z reguły najwyższe oceny AAA lub AA. Inny charakter ma również rola jaką agencja ratingowa pełni przy ocenie papierów wartościowych emitowanych w ramach programu sekurytyzacji.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie