• Zobowiazanie aranżera do wymiany aktywów nie spełniających wymagań Programu Sekurytyzacji.
  • Regres do instytucji ubezpieczeniowej (recourse)

2. Metody zabezpieczenia ryzyka płynności:

  • ubezpieczenie płynności (liquidity insurance) - polega na zobowiązaniu się instytucji finansowej do dostarczenia środkóow potrzebnych do zaspokojenia roszczeń właścicieli papierów wartościowych opartych o sekurytyzowane należności w razie nieterminowej ich spłaty.

3. Metody zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej:

  • gwarantowany kontrakt inwestycyjny (guaranted investment contract) polega na zobowiązaniu się instytucji finansowej do zapewnienia określonej w kontrakcie pewnej minimalnej stopy zwrotu z zainwestowanych środków pochodzących ze spłaty należności przez dłużników.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie