Możliwości zabezpieczeń:

1. Metody zabezpieczenia ryzyka kredytowego:

  • nadzabezpieczenie (overcolletaraisation) - polega na transferze do spółki celowej aktywów finansowych o wartości wyższej niż kwota środków pieniężnych potrzebnych do zaspokojenia roszczeń nabywców papierów wartościowych opartych o te aktywa.
  • poręczenie lub gwarancja bankowa.
  • rachunek zabezpieczający (spread account) - na rachunku tym umieszcza się całość lub część środków uzyskanych z różnicy między oprocentowaniem środków z uzyskanych należności a oprocentowaniem papierów wartościowych o nie opartych (po potraceniu opłat za obsługę należności). Środki te mogą być wykorzystane w wypadku braku terminowej spłaty należności. Po wykupie całej puli papierów wartościowych pozostałe na rachunku środki są przekazywane emitentowi lub aranżerowi.
  • podporządkowane serie papierów dłużnych (subordinated debt) - polega na podziale emisji papierów wartościowych o zróżnicowanej jakości. Transze oparte o aktywa zakwalifikowane do wyższych klas (tzw. Senior tranches) dają pierszeństwo posiadaczom papierów wartościowych do zaspokojenia roszczeń finansowych. Środki ze spłaty należności są przekazywane właścicielom następnych transz (subordinated tranches) tylko w wypadku całkowitego zaspokojenia właścicieli papierów transz uprzywilejowanych.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie