Rodzaje ryzyka:

1. Ryzyko kredytowe (zabezpieczenia, zastawu) - związane jest z niebezpieczeństwem niespłacenia przez dłużników całości lub części swoich zobowiązań.

2. Ryzyko strukturalne:

  • ryzyko płynności - spowodowane brakiem synchronizacji spłaty zobowiązań przez dłużników pierwotnych z płatnościami na rzecz posiadaczy papierów dłużnych. Spłata zobowiązań z opóźnieniem zagraża terminowej spłacie wierzytelności inwestorów.
  • ryzyko stopy procentowej (reinwestycji) - niebezpieczeństwo zawężania się różnicy (tzw.spread’u) pomiędzy stopą procentową, po której reinwestowane są środki z uzyskanych należności, a stopa zgodnie z którą naliczane sa odsetki dla nabywców papierów dłużnych.

3. Ryzyko organizacyjne - związane z koniecznością:

  • monitorowania spłat od wielu dłużników,
  • ewidencji należności głównych i odsetek,
  • tworzenia okresowych raportów dla Agencji Ratingowych.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie