Korzyści sekurytyzacji z punktu widzenia aranżera - banku

Wykorzystanie przez bank sekurytyzacji w zarządzaniu ryzykiem kredytowym daje możliwość łatwego dostosowywania się do przyjętych limitów koncentracji. W łatwy sposób można zmniejszyć zaangażowanie banku w danej branży poprzez wyodrębnienie puli kredytów, które następnie przez sprzedaż zostają usunięte z bilansu banku.

W podobny sposób sekurytyzacja staje się przydatnym narzędziem ułatwiającym zastosowanie metody luki terminowej zasobów w zarządzaniu bilansem banku. W miarę szybki sposób można dopasować pozycje bilansowe pod względem rodzaju oprocentowania dotyczących ustalonych okresów zapadalności.

Z główna zaletę sprzedaży aktywów uznaje się możliwość uzyskania znacznej płynności, którą można stosunkowo szybko zagospodarować w działalność o wyższej stopie dochodowości niż stopa zwrotu papierów dłużnych. W efekcie bank może podnieść rentowność bez znacznej rozbudowy sumy bilansowej.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie