Korzyści sekurytyzacji z punktu widzenia aranżera - przedsiębiorstwa

W procesie sekurytyzacji zostaje oddzielone ryzyko związane z portfelem należności od ryzyka działalności całego przedsiębiorstwa. W sytuacji gdy wyodrębnione aktywa pochodzą od podmiotu o bardzo dobrym standingu możliwe jest pozyskanie kapitału, w oparciu o te należności, po znacznie niższym koszcie. Dodatkowe obniżenie kosztu kapitału dokonuje się dzięki wyeliminowaniu banku jako pośrednika w pozyskaniu kapitału poprzez emisję papierów wartościowych bezpośrednio na rynku kapitałowym.

Sekurytyzacja istniejących należności pozwala firmie aranżującej program na przyśpieszenie przepływów finansowych. Zostają uwolnione środki, które można zainwestować w działalność podstawową lub wykorzystać do restrukturyzacji obecnego zadłużenia. Zastąpienie droższych zobowiązań środkami z emisji papierów dłużnych powoduje spadek średniego ważonego kosztu kapitału i przez to przyczynia się do poprawy wskaźników rentowności.

Upłynniając środki zamrożone w należnościach, firma nie jest zmuszona do naruszenia dostępnych limitów kredytowych na finansowanie podstawowejdziałalności. Firma dysponuje środkami na rachunku bankowym, które mogą być w szybki sposób uruchomione przy nadarzającej się okazji.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie