Sekurytyzacja

Istota tej metody finansowania polega na pozyskiwaniu funduszy poprzez emisję dłużnych papierów wartościowych, których spłata jest zabezpieczona aktywami. W celu zabezpieczenia sytuacji nabywców papierów wartościowych, aktywa będące przedmiotem zabezpieczenia przenosi się do osobnej spółki (spółka specjalnego przeznaczenia SPV) i to właśnie ta spółka dokonuje emisji papierów dłużnych.

Celem sekurytyzacji jest pozyskanie finansowania przez spółki, które albo poszukują alternatywnych źródeł finansowania o konkurencyjnym koszcie albo nie są już w stanie pozyskiwać dalszych kapitałów obcych ze względu na zbyt wysoki ich udział w pasywach. Przeniesienie aktywów do spółki specjalnego przeznaczenia, SPV, ma na celu:

  • eliminację ryzyka z punktu widzenia aranżera (to nie on zwiększa swoją dźwignię finansową)
  • zmniejszenie ryzyka nabywców papierów emitowanych przez SPV poprzez wniesienie dodatkowych zabezpieczeń.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie