Faktoring

Jest rodzajem działalności, polegającej na krótkoterminowym finansowaniu dostaw i usług przez podmiot, który pośredniczy w rozliczeniach finansowych między dostawcą a odbiorcą. Metoda ta wiąże się więc z odkupieniem przez faktora (wyspecjalizowanej jednostki finansowej) nieprzeterminowanych należności od różnych podmiotów gospodarczych (faktorantów) do czasu ich wymagalności, a następnie egzekwowanie ich od dłużnika. Za swoje usługi faktor pobiera wynagrodzenie w formie prowizji.

Faktoring jest korzystny dla firm ze względu na fakt, że przyśpiesza przepływ gotówki, pozwala na zlikwidowanie zatorów płatniczych oraz sprzyja zmniejszeniu kosztów funkcjonowania firmy. Korzystanie z usług faktoringowych wiąże się z ponoszeniem dość dużych kosztów związanych z wynagrodzeniem faktora.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie